Dostępność
Pon - Pt: 10:00-17:00
Wyślij zapytanie

Regulamin konsultacji online REDMOND

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Usługę Konsultacji Online można zakupić na Stronie Internetowej pod adresem https://redmond.pl/sklep/ prowadzonej przez Gabrielę Zając prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą pod firmą REDMOND Gabriela Zając wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Sosnowiecka nr 25G, lok. 2, 31-345 Kraków, NIP: 6861578614. z którą można skontaktować się korespondencyjnie lub pisząc na adres: kontakt@redmond.pl.
1.2. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta związane z umową o świadczenie usługi Konsultacji Online zawieranej za pośrednictwem Strony Internetowej prowadzonej pod adresem https://redmond.pl/sklep/, w tym zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, prawa odstąpienia od umowy, a także zasady reklamacji.

2. DEFINICJE
2.1. Ilekroć w treści Regulaminu użyto któregoś z poniżej zdefiniowanych wyrażeń, należy je rozumieć w sposób określony poniżej:
2.1.1. Klient – użytkownik Strony Internetowej, posiadający status Konsumenta, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub Przedsiębiorcy;
2.1.2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną, korzystający ze Strony Internetowej, w szczególności zawierający Umowę o świadczenie usług Konsultacji Online w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Cywilnego);
2.1.3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2.1.4. Przedsiębiorca – Klient nie będący Konsumentem, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, której obowiązujące przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
2.1.5. Regulamin Konsultacji Online – niniejszy regulamin;
2.1.6. Strona Internetowa – platforma teleinformatyczna prowadzona pod adresem https://redmond.pl/sklep/ przez Usługodawcę, będąca środkiem do porozumiewania się na odległość, umożliwiająca Klientom zapoznanie się z ofertą i zawieranie Umów o świadczenie usług Konsultacji Online i na zasadach opisanych w Regulaminie;
2.1.7. Usługodawca – Gabriela Zając prowadząca działalność gospodarczą pod firmą pod firmą REDMOND Gabriela Zając wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Sosnowiecka nr 25G, lok. 2, 31-345 Kraków, NIP: 6861578614;
2.1.8. Umowa o świadczenie usług Konsultacji Online – odpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną w formie konsultacji marketingowej i/lub dotyczącej SEO/SEM, za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie, będąca przedmiotem Umowy o świadczenie usługi Konsultacji Online między Klientem a Usługodawcą;
2.1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług Konsultacji Online na zasadach opisanych w Regulaminie.

3. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
3.1. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail.
3.2. Złożenie Zamówienia następuje po dodaniu Usługi do koszyka zakupowego, uzupełnieniu niezbędnych danych (imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon oraz kliknięciu przycisku Kupuje i płacę.
3.3. Płatności należy dodać niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
3.4. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Konsultacji Online wolnych od wad.
3.5. Opis Konsultacji Online jest wraz z ceną zamieszczony na Stronie Internetowej. Informacje te stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, nie zaś ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Składając Zamówienie Klient składa Usługodawcy ofertę zawarcia Umowy o świadczenie usługi Konsultacji Online.
3.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do bieżącej zmiany ceny Konsultacji Online, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzenia w nich zmian. Powyższe zmiany pozostaną jednak bez wpływu na treść Zamówień złożonych przez Klientów przed dokonaniem zmian.
3.7. Klient składający Zamówienie dokonuje wyboru ilości Konsultacji Online.
3.8. Umowa o świadczenie usług Konsultacji Online zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Konsumenta wiadomości e-mail o przyjęciu oferty przez Usługodawcę. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Usługodawcy.
3.9. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia szerokiej dostępności terminów Konsultacji Online. W przypadku stwierdzenia niedostępności wybranego przez Klienta terminu Konsultacji Online objętego Zamówieniem, Usługodawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i zaproponuje inny termin przeprowadzenia Konsultacji Online. W przypadku gdy Klient i Usługodawca nie ustalą wspólnie innego terminu przeprowadzenia Konsultacji Online, Usługodawca niezwłocznie zwróci Klientowi całą uiszczoną przez niego cenę.
3.10. Usługodawca może oferować Klientom rabaty lub inne formy obniżenia ceny Konsultacji Online udostępniając Klientom kody rabatowe. Warunki korzystania z kodów rabatowych, w szczególności wysokość rabatu, terminy których rabat dotyczy, okres ważności kodu rabatowego, Usługodawca udostępnia Klientom wraz z kodem rabatowym. Klient, który chce skorzystać z kodu rabatowego powinien podczas składania Zamówienia wpisać kod rabatowy w przeznaczone do tego pole na formularzu Zamówienia.

4. PŁATNOŚĆ
4.1. Usługodawca umożliwia Klientom dokonywanie zapłaty za Zamówienie za pośrednictwem serwisu internetowego PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186 (dalej: PayU).
4.2. Po wyborze płatności Klient zostaje przekierowany do internetowego serwisu płatniczego PayU umożliwiającego dokonanie transakcji z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej.
4.3. Zapłata jest dokonywana na zasadach określonych przez PayU.

5. SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUGI
5.1. Umowa o świadczenie usługi Konsultacji Online stanowi usługę w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
5.2. W ramach Umowy o świadczenie usługi Konsultacji Online Sprzedawca dostarcza Klientowi usługę w postaci zakupionych konsultacji online.
5.3. Zakupiona przez Klienta Konsultacja Online odbędzie się zgodnie z terminem indywidualnie uzgodnionym przez Usługodawcę i Klienta.
5.4. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, wyrażając zgodę na wykonanie w pełni usługi Konsultacji Online przed upływem terminu odstąpienia od umowy, utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.
5.5. Po opłaceniu Zamówienia i potwierdzeniu przez Usługodawcę zawarcia Umowy o świadczenie usługi Konsultacji Online Klient otrzyma wiadomość elektroniczną na podany przez niego adres e-mail, w której będzie znajdowała się instrukcja połączenia się w wybranym terminie z Usługodawcą telefonicznie lub za pośrednictwem aplikacji umożliwiającej wideo rozmowę. W przypadku podania błędnego adresu e-mail, Usługodawca będzie kontaktował się z Klientem na podany numer telefonu.
5.6. Usługodawca będzie w gotowości do świadczenia na rzecz Klienta Konsultacji Online w terminie ustalonym z Klientem.

6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6.1. Klientowi będącemu Konsumentem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.5., na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Po tym terminie uprawnienie wygasa.
6.2. W celu odstąpienia od Umowy o świadczenie usług Konsultacji Online, Konsument zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) – jednak korzystanie z udostępnionego wzoru nie jest obowiązkowe. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany jeżeli Konsument wyśle Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu przed upływem wskazanego terminu.
6.3. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Konsultacji Online, zwróci Konsumentowi uiszczoną cenę.
6.4. Usługodawca dokona zwrotu płatności z użyciem takiej samej metody płatności, jaką wybrał Konsument uiszczając cenę, chyba że Konsument wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób. Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem płatności.
6.5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1 – 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
6.6. Klient jest informowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy przed rozpoczęciem świadczenia usługi Konsultacji Online.
6.7. Wszystkie zasady dotyczące prawa odstąpienia od umowy, zawarte w pkt 6.1 – 6.6 stosuje się bezpośrednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, z zastrzeżeniem, że wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt 6.2., z którego może skorzystać Przedsiębiorca na prawach konsumenta znajduje się w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

7. REKLAMACJE PRODUKTÓW (RĘKOJMIA I GWARANCJA)
7.1. W przypadku stwierdzenia wad Konsultacji Online Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi.
7.2. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi za jakość oferowanych usług i rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów o rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego.
7.3. Celem przyśpieszenia rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o zawarcie w jego treści:
7.3.1. danych Klienta,
7.3.2. numeru Zamówienia,
7.3.3. opisu wady usługi,
7.3.4. wskazanie, czy reklamacja ma być rozpatrzona na podstawie rękojmi czy gwarancji,
7.3.5. wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki).
7.4. Klient może także skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Usługodawcę (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
7.5. Usługodawca powiadomi Klienta o rozpatrzeniu reklamacji złożonej z tytułu rękojmi niezwłocznie, a w przypadku, gdy reklamację złożył Konsument – nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, chyba, że krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
7.6. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatnie informacje o przysługujących mu uprawnieniach oraz w zakresie sporu pomiędzy nim a Usługodawcą m.in. zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów, organizacji konsumenckiej np. Federacji Konsumentów, organizacji społecznej lub jednego z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, które prowadzą mediacje i przy których działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie. Informacje w zakresie praw przysługujących konsumentom znajdują się także na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w szczególności pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
7.7. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
7.8. Wszystkie zasady dotyczące prawa do reklamacji Produktu, zawarte w pkt 7.1 – 7.7. stosuje się bezpośrednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, z zastrzeżeniem, że wzór formularza reklamacyjnego, o którym mowa w pkt 7.4., z którego może skorzystać Przedsiębiorca na prawach konsumenta znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

8. WYMAGANIA TECHNICZNE
8.1. W przypadku zawierania przez Klienta Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną do prawidłowego korzystania z usługi wymagane są:
8.1.1. stały dostęp do Internetu;
8.1.2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6 lub zainstalowane oprogramowanie Skype;
8.1.3. aktywna obsługa cookies;
8.1.4. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty aktywny adres e-mail;

9. OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
9.1. Zagadnienia dotyczące danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Klient nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji, czy udzielenia innych gwarancji finansowych Usługodawcy.
10.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i/lub Załączników do Regulaminu z ważnej przyczyny, takiej jak:
10.2.1. konieczność dostosowania treści Regulaminu do przepisów prawa mających wpływ na treść Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania treści Regulaminu celem zachowania jego zgodności z obowiązującymi przepisami;
10.2.2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, postanowień, orzeczeń interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
10.2.3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego;
10.2.4. zmiana wymagań technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
10.2.5. niezbędność usunięcia nieścisłości, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
10.2.6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów e-mail elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
10.2.7. przeciwdziałanie nadużyciom;
10.2.8. poprawa obsługi Klientów;
10.2.9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
10.3. Zmiany dokonywane na podstawie pkt 13.1. nie będą naruszały praw nabytych Klientów. Sprzedający będzie informował Klientów o każdorazowej zmianie treści Regulaminu, poprzez publikację nowej wersji regulaminu w Sklepie Internetowym.
10.4. Treść zmienionego Regulaminu wiąże Klientów, w terminie 14 dni od dnia poinformowania ich o zmianach dokonanych w treści Regulaminu.
10.5. Zmiana treści Regulaminu pozostanie wpływu na Zamówienia złożone przed wprowadzoną zmianą.
10.6. Treść Regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez Użytkowników i Klientów TUTAJ.
10.7. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Konsumenta znajdziesz TUTAJ.
10.8. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Formularz reklamacyjny dla Konsumenta znajdziesz TUTAJ.
10.9. Załącznik nr 3 do Regulaminu – Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta znajdziesz TUTAJ.
10.10. Załącznik nr 4 do Regulaminu – Formularz reklamacyjny dla Przedsiębiorcy na prawach konsumenta znajdziesz TUTAJ.

Call Now Button